Πύργος Μάρκελλου στην πόλη της Αίγινας Markellos Tower on the island of Aegina


 Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων 
Το «Μνημείο της Εβδομάδας», με την ευκαιρία της επετείου της ίδρυσης της πρωτεύουσας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στην Αίγινα από τον Ιωάννη Καποδίστρια (11.01.1828), σας παρουσιάζει το κτήριο που στέγασε τη Διοίκηση του νησιού και πολλούς κυβερνητικούς υπαλλήλους, τον Πύργο του Μάρκελλου κοντά στο λιμάνι της Αίγινας.
  • Πύργος Μάρκελλου στην πόλη της Αίγινας
  • Markellos Tower on the island of Aegina (For English summary, please see below)

Ο Πύργος του Μάρκελλου έλαβε το όνομά του από το μέλος της Φιλικής Εταιρείας και αγωνιστή Σπύρο Μάρκελλο.
Σύμϕωνα με την τοπική παράδοση, ο Πύργος κτίστηκε από το Μάρκελλο το 1802. Όμως, ϕαίνεται ότι τότε έγινε απλώς επισκευή του κτηρίου, καθώς η ϕρουριακή μορϕή του δεν δικαιολογεί αυτή τη χρονολόγηση.
Ο πύργος είναι τριώροϕος με επάλξεις, πυργίσκους στις γωνίες και πολεμίστρες, ϕαίνεται να είχε σκοπό να προστατεύει τους ναυτικούς και το λιμάνι από ξαϕνικές επιδρομές κουρσάρων, την περίοδο κατά την οποία η πόλη βρισκόταν στην Παλιαχώρα και δεν μπορούσε το λιμάνι να χρησιμοποιείται και να μένει αϕύλακτο.
Διάϕορα έγγραϕα μας πληροϕορούν ότι κατά την επανάσταση έμειναν στο πύργο ο Ιω. Κωλέττης, ο Α. Ζαΐμης, ο Ν. Μέξης και ο Κ. Φαβιέρος. Εκεί στεγάστηκε και η κυβέρνηση, συγκεκριμένα το 1826 η Διοικητική Επιτροπή και το 1827 η Αντικυβερνητική. Στην εποχή του Καποδίστρια έμενε στον πύργο ο προσωρινός διοικητής της Αίγινας
(Γ. Κουλικούρδη, Αίγινα ΙΙΙ: Τοπογραϕικά και ιστορικά στοιχεία για τη νεότερη πόλη (1800-1828), Αίγινα, 2002, σ. 95)
Ο Πύργος του Μάρκελλου έχει χαρακτηριστεί «ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και ζώνη προστασίας 10 μέτρων γύρω από τον Πύργο, για να προστατευθεί αποτελεσματικά το κτήριο από κάθε είδους επεμβάσεις» (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/58386/2238/17-11-1979 - ΦΕΚ 51/Β/21-1-1980).
Οι ϕωτογραϕίες του μνημείου προέρχονται από το αρχείο της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Α.
………………………………………………………………………
The Monument of the Week
Markellos Tower on the island of Aegina
Markellos Tower took its name from Spyros Markellos, a member of the Society of Friends, a secret organization against ottoman rule in Greece, who participated in the Greek revolution.
According to a local tradition, the Tower was built by Markellos in 1802. However, it seems that he just repaired the building.
The tower is a three-storey building with battlements, turrets and embrasures, appears to have been built in order to protect the port from corsairs’ raids, during a period when the city was in Palaiochora and the port could not be unattended.
Various documents inform us that during the Greek revolution at Markellos Tower stayed Io. Kolettis, A. Zaimis, N. Mexis and Ch. Fabvier. Also, the Tower housed the Government, namely the Administrative Committee in 1826 and the Government Committee in 1827. (G. Koulikourdi, Aegina III: Topographic and historical data for the newer town (1800-1828), Aegina, 2002)
Markellos Tower is under the protection of the Ministry of Culture.

The photographs of the monument come from the Archive of the Directorate of Protection and Restoration of Modern and Contemporary Monuments of the Hellenic Ministry of Culture, Education and Religious Affairs.

Δεν υπάρχουν σχόλια: