Ιωάννης Καποδίστριας, Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, Τ. 4, Αθήνησιν, 1843

Ιωάννης Καποδίστριας, Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, Τ. 2, Αθήνησιν, 1841, ΦΣΑ 2654Ἐπιστολαὶ Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, Διπλωματικαί, Διοικητικαὶ καὶ Ἰδιωτικαί, γραφεῖσαι ἀπὸ 8 Ἀπριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831, Συλλεγεῖσαι μὲν ~~~ φροντίδι τῶν Ἀδελφῶν αὐτοῦ, Ἐκδοθεῖσαι δὲ παρὰ Ε. Α. Βετάν, ἑνὸς τῶν γραμματέων τοῦ Κυβερνήτου. Ἑλληνιστὶ δὲ ἐκδίδονται δαπάναις Π. Δ. Στεφανίτη Λευκαδίου, Ἰατροῦ, Μεταφρασθεῖσαι ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ παρὰ Μιχαὴλ Γ. Σχινᾶ. Τόμος Πρῶτος. Ἀθήνησιν, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος. 1841.
Ιωάννης Καποδίστριας, Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, Τ. 2, Αθήνησιν, 1841, ΦΣΑ 2654
View Document  
Download Document  (Size: 24804613 bytes, 203 pages)
   
http://books.google.com/books?id=KkQOAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:te%CC%84s&lr=lang_el&num=100&as_brr=3
Ἐπιστολαὶ Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, Διπλωματικαί, Διοικητικαὶ καὶ Ἰδιωτικαί, γραφεῖσαι ἀπὸ 8 Ἀπριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831, Συλλεγεῖσαι μὲν ~~~ φροντίδι τῶν Ἀδελφῶν αὐτοῦ, Ἐκδοθεῖσαι δὲ παρὰ Ε. Α. Βετάν, ἑνὸς τῶν γραμματέων τοῦ Κυβερνήτου. Ἑλληνιστὶ δὲ ἐκδίδονται δαπάναις Π. Δ. Στεφανίτη Λευκαδίου, Ἰατροῦ, Μεταφρασθεῖσαι ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ παρὰ Μιχαὴλ Γ. Σχινᾶ. Τόμος Τρίτος. Ἀθήνησιν, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος. 1842.

Ιωάννης Καποδίστριας, Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, Τ. 4, Αθήνησιν, 1843, ΦΣΑ 2655 
View Document  
Download Document  (Size: 24709745 bytes, 230 pages)

Δεν υπάρχουν σχόλια: